Protokoll årsmöte 2015

Från Fritidsjonglörerna
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mötesprotokoll
Vid pennan: Fredrik Almgren
Mötesdatum: 2015-08-22

1 - Mötets öppnas

Staffan förklarade mötet öppnat.

2 - Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

Staffan ropade upp de närvarande och gick igenom medlemsstatus på de närvarande. Det fanns att 4 röstberättigade medlemamr var närvarande.

3 - Fråga om mötets behöriga utlysande

Staffan rapporterade att enligt föreningens stadgar skall kallelse ske senast 3 veckor innan årsmöte. Kallelsen skickades ut 2015-07-15 och det är i rätt ordning.

Mötet befann sig vara behörigen utlyst.

4 - Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde Staffan till mötesordförande och Fredrik till mötessekreterare.

5 - Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderliga rösträknare

Mötet valde Maria och Jocke.

6 - Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2014

Staffan framlade styrelsens berättelse över året som gått. Denna bifogas protokollet.

Kim framlade årets ekonomiredovisning som också bifogas.

Året gick med förlust på 2300 kr pga för få tränande.

7 - Revisorernas berättelse

Revisorerna var icke närvarande men hade lämnatin sin berättelse där de till tillstyrker föreningen verkasamhet.

8 - Fastställnade av balansräkningen per 2014-12-31 och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Mötet beslöt att fastställa balansräkningen och räkna av årets resultat på -2296 kr mot det ena kapitalet.

9 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen bevljades ansvarsfrihet

10 - Val av noll till tre styrelseledamöter

Valberednmiognen föreslår Jocke, Annika och Fredrik. Mötet beslutade i enlighet med valberedlsen förslag.

Mandattiden för Kim, Trevor och Maria går ut 2016.

11 - val på ett år av två revisorer

Kim har frågat Henrik Broo. Mötet antog att Gustaf ställer upp igen. Mötet valde dessa två som revisorer.

12 - val av minst två ledamöter till valberedningen

Mötet valde Jocke och Kim till valberedning med Kim som sammankallande.

13 - Fastställande av arbetsplan, inkosmt- och utgiftsplan för innevarande kalenderår

På grund av höjda avgifter kommer föreningen att få ekonomisk svårt. Vi beräknar att föreningen kommer att behöva betala 20 tkr i träningsavgifter men endast dra in 8 tkr. Föreningen har i dagsläget 11 tkr i kassa och detta kommer inte att hålla.

Antingen behöver vi få fler deltagare, dra ner på antalet timmar eller hitta andra lokaler som är billigare.

Årsmötet uppdrog år styrelsen att hitta en lösning på problemet snarast och specifikt till Kim och Staffan att reda ut varför kostnaden för träningstid ökat så kraftigt. Staffan skall även kolla möjligheterna till sponsorer.

14 - Behandling av förslag som väckts av styrelsen

Inga sådana fanns att behandla.

15 - Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

16 - Övrigt

Diskussion fördes kring föreningens ekonomiska situationer. En plan är att ordna en studiecirkel. Kim har skrivit ett mail till Medborgarskolan. Vi kommer att behöva en kursplan att föreslå till kursverksamheten. Förslaget är att skapa en sådan 10/9 före träningen.

17 - Mötet avslutas

Staffan tackade alla och avslutade mötet.


Bilagor